„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje.”

Żyj ekologicznie – to się opłaca!

Informacja w sprawie odbioru nieczystości na terenie Gminy Duszniki – Zdrój

Deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w UM Duszniki-Zdrój do dnia 28.06.2013 r. lub w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany danych wymaganych w deklaracji

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/144/12 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Duszniki-Zdrój.

Uchwała w spr. ustalenia górnych stawek w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Duszniki-Zdrój

Naucz się poprawnie segregować odpady. Materiał własny gminy Duszniki-Zdrój

Komunikat Burmistrza ws zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Gminie Duszniki-Zdrój

Materiał wydany przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja. Sfinansowane ze środków NFOŚiGW.

Materiał wydany przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja. Sfinansowano ze środków NFOŚ i GW.

Materiał wydany przez Fundację Ekologiczną Zielona Akcja. Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiał wydany przez WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach akcji "Nowe prawo odpadowe - nowy styl życia Dolnoślązaków"