Budynek na sprzedaż – Zdrojowa 8

Budynek na sprzedaż – Zdrojowa 8

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza przetarg nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości budynkowej położonej w Dusznikach-Zdroju przy ul. Zdrojowej 8, na działce nr 76  AM-1 obręb Zdrój. W skład nieruchomości wchodzi:

  • grunt o powierzchni 2325 m2
  • budynek o powierzchni użytkowej 998 m2

Nieruchomość może być przeznaczona do wykorzystania jako obiekt o funkcji usługowo – mieszkaniowej.

Szczegóły nieruchomości dostępne TUTAJ

Cena wywoławcza: 2 600 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach Zdroju /sala nr 17/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300.000 zł na konto Urzędu Miasta Duszniki Zdrój Nr 05 9523 10110200 0329 2002-0023 do dnia 9.12.2019 r. Pieniądze w dniu 9.12.2019 r. muszą być na koncie Urzędu Miasta. Dowód wpłaty należy okazać komisji przetargowej.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości, istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przypadku, gdy przebiegające sieci lub urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami  branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości , poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy oraz ogłoszeniu w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Duszniki-Zdrój.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miasta Duszniki Zdrój przy ul. Rynek 6, II piętro pokój nr 15 lub telefonicznie pod nr /074/ 86-97-663.

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm./ oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.2014.1490/.

Ponadto określa się:

  • termin wniesienia ceny nabycia nieruchomości do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
  • osobie, która przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone najpóźniej do dnia 16.12.2019 r.
  • nabywca wyłoniony w drodze przetargu, który nie przystąpi do zawarcia aktu notarialnego traci wadium.
Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój