Debata nad votum zaufania dla burmistrza

Debata nad votum zaufania dla burmistrza

Przewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Hausner-Rosik zaprasza na najbliższą sesję Rady Miejskiej (27.06, godz. 14:00), podczas której będzie miała miejsce debata w sprawie votum zaufania dla Burmistrza Miasta. Poniżej publikujemy opinię radcy prawnego wyjaśniającą sposób zgłaszania uwag do pracy burmistrza.

zgodnie z przepisem art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy obowiązana jest podjąć uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania. 
Przepis ten wprost wskazuje na postępowanie, jakiego wymaga podjęcie tej uchwały. W ust. 4 wskazuje się, że:

„/Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się 
debatę.”/

Niezbędne jest zatem przedstawienie raportu i odbycie nad nim debaty, która to debata musi mieć miejsce na tej samej sesji, na której przeprowadza się głosowanie nad udzieleniem absolutorium, w pierwszej kolejności. Następnie przepis ten nakazuje także, aby nie ograniczać swobody wypowiedzi w debacie radnym (ust. 5 – ///”W debacie nad raportem 
o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych./”) oraz umożliwić zabranie głosu w debacie mieszkańcom (ust. 6 – „///W debacie 
nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.”/), z tym, że aby mieszkaniec mógł zabrać głos, musi przedstawić pisemne zgłoszenie poparte min. 20 podpisami (ust. 7). Zgłoszenie takie musi zostać złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana 
została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy 
(ust. 8).

Następnie w ust. 9 przepis stanowi, że:

„/P//o zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o 
udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania./”

Od procedury tej nie ma możliwości odstąpienia, stąd też na 
potwierdzenie jej przeprowadzenia stosowny zapis znajduje się w uzasadnieniu. Uzasadnienie winno odzwierciedlać, w jaki sposób i jakimi przesłankami kierowano się przy podejmowaniu uchwały, przy czym jasno wskazuje, że przedstawienie raportu i debata będą miały miejsce 27 
czerwca.Nieodbycie się debaty, w której mają prawo udział wziąć mieszkańcy, oznacza naruszenie trybu ustawowego i skutkować winno stwierdzeniem nieważności uchwały. Obowiązek przedstawienia projektu wraz z uzasadnieniem do uchwały wynika przy tym nie tylko z postanowień statutu (§39) czy rozporządzenia w sprawie zasad techniki prawodawczej 
(§ 143 w zw. z § 131 ust. 1), ale także jest powszechnie interpretowany z zapisów konstytucji przez sądownictwo, zwłaszcza jeśli dotyczy on uchwał, w których Rada Miejska nie jest związana wprost przepisami prawa, a kieruje się wyłącznie własnym uznaniem. Nie ma żadnych przeszkód do zmiany treści uzasadnienia – to radni wpływają na treść podejmowanych uchwał, m.in. zgłaszając poprawki do projektów. Projekt nie powinien przy tym mieć formy przypuszczającej bądź przyszłej, bowiem powinien on stanowić wzór, który rada podejmie w dniu głosowania.

Nic nie stoi także na przeszkodzie przedstawienia projektu uchwały o innej treści przez inny upoważniony do tego statutowo podmiot. Przepis art. 28a a nie wskazuje, kto odpowiedzialny jest za przedstawienie projektu uchwały. Niemniej jednak uchwała zawsze winna być podejmowana w 
sprawie „udzielenie wotum zaufania”, zgodnie z treścią cytowanego wyżej ust. 9.

Opinia adw. Tomasza Stefańskiego

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój