Dofinansowania do wymiany pieca!

Dofinansowania do wymiany pieca!

Zachęcamy mieszkańców Dusznik – Zdroju do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w roku 2017 i  2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

 1. Beneficjenci końcowi programu:
 • osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”,
 • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków),
 • w odniesieniu do osób fizycznych – beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych,
 • w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,
 • dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość – jedno zgłoszenie).
 1. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła:
 • Kotły gazowe;
 • Kotły na olej lekki opałowy;
 • Piece zasilane prądem elektrycznym;
 • Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – wilgotność  biomasy poniżej 20%;
 • Włączenie do sieci cieplnych;
 • OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.
 1. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:
 2. a) Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w  dniu 30 września 2018 r. – termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowej realizacji zadania.
 3. b) Do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie koszty poniesione w okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d).
 4. c) Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.d) Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy:
 • koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania,
 • koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła,
 • koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną,
 • koszt przyłączy gazowych i energetycznych,
 • koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających    w ciepło budynki wielorodzinne,
 • koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa),
 • koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
 • zbiornik na ciepłą wodę użytkową,
 • koszt zakupu i montażu wkładów kominowych,
 • koszt wykonanych opinii kominiarskich,
 • koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.
 1. e) Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe,f) Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak:
 • koszt nadzoru nad realizacją,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.
 1. Informacje dodatkowe:a) Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.b) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.c) Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia.d) Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;

  e) W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem:

 • wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
 • pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
 • pieców objętych ochroną konserwatorską.

W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

5. Forma i intensywność wsparcia finansowego

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Dusznik – Zdroju, w maksymalnej wysokości do:

 • dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł;
 • dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 7.000,00 zł;
 • w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4.000,00 zł.

W związku z powyższym Gmina Duszniki – Zdrój prosi wszystkich zainteresowanych chcących zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Dusznik – Zdroju w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych – do dnia 10 listopada 2017 r.

DEKLARACJĘ należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dusznikach – Zdroju, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki – Zdrój,  w Biurze Obsługi Interesanta, drogą pocztową lub elektronicznie (podpisany skan deklaracji) – e-mail: bp@duszniki.pl

DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione we wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu.

Deklaracja służy pozyskaniu informacji o potrzebach mieszkańców gminy i nie oznacza przyznania dotacji. 

DEKLARACJA do pobrania .pdf

DEKLARACJA do pobrania .doc

Informacji udzielają:

 1. Karolina Wołoszyn – Zastępca Burmistrza, Tel. 74 869 76 60, e-mail: zastepca@duszniki.pl
 1. Wiesław Bator – Sekretarz, Tel. 74 869 76 78, e-mail: sekretarz@duszniki.pl
Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój