Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego

Załącznik do Zarządzenia Nr 96 /2018
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 11 października 2018 r.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego

Na podstawie:
Uchwały Nr XII/45/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.bip.duszniki.pl , na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego Duszniki-Zdrój www.duszniki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju projekt uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Duszniki-Zdrój.
Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa dotyczy konsultowanego projektu.

Określa się termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: od 11 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: do 05 listopada 2018 r.

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego Gminy Duszniki-Zdrój powinien zawierać:
– pełną nazwę organizacji ( podmiot zgłaszający propozycję);
– adres;
– dane kontaktowe, ( nr tel., e-mail);
– imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji;
– stan zapisu w projekcie uchwały wraz z nr. paragrafu i punktu;
– sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu lub
sugerowany nowy (dodatkowy) zapis w projekcie uchwały, względnie jego
wykreślenie);
– uzasadnienie uwag i opinii.

Uwagi i opinie do projektu należy składać na wzorze formularzu w formie pisemnej lub elektronicznej.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie na adres:
• Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju – Biuro Obsługi Interesanta, Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój
• adres poczty elektronicznej bp@duszniki.pl,
• numer faksu 74/ 866 90 25,

Dokumenty:

Program współpracy rok 2019 projekt do konsultacji

Formularz konsultacji projektu programu współpracy na 2019 rok

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój