Miejski Zespół Szkół – regulamin funkcjonowania COVID-19

Miejski Zespół Szkół – regulamin funkcjonowania COVID-19

Zasady funkcjonowania Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju od 1 września 2020 r.

Opracowano na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja zajęć MZS w Dusznikach-Zdroju

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji zewnętrznej.
 2. Jeśli w/w objawy wynikają ze schorzeń alergicznych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć do szkoły zaświadczenie od lekarza alergologa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynków szkoły należy dokonać obowiązkowej dezynfekcji rąk zgodnie z wywieszoną instrukcją użycia środka dezynfekującego. W związku z ustaleniami Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego przed wejściem do szkoły do odwołania będzie dokonywany pomiar temperatury. Pomiar dokonywany będzie w okolicy nadgarstka lub szyi. ( Dotyczy to wszystkich osób wchodzących na teren szkoły).
 5. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5˚C uczeń odprowadzany przez rodzica/opiekuna prawnego nie zostanie wpuszczony na teren szkoły. Uczeń poruszający się samodzielnie zostanie odizolowany, a rodzice/opiekunowie prawni powiadomieni o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 6. Z racji konieczności ogranicza się do minimum przebywanie rodziców/ opiekunów prawnych na terenie placówki i wyznacza się „strefę bezpieczeństwa”, poza którą na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Strefą tą są przedsionki w budynkach szkolnych:

przy ul. Sportowej 6 – wejście głównewejście pomarańczowe

uczniowie kierują się  klatką schodową po lewej stronie ( klasy IIa, IIb ),

przy ul. Sportowej 6 – wejście bocznewejście niebieskie

uczniowie kierują się klatką schodowa po prawej stronie (klasy IIIa, IIIb, grupy realizujące lekcję informatyki na II piętrze),

przy ul. Sprzymierzonych 6 – wejście głównewejście żółte

uczniowie klas IVa, IVb, VIa, VIb wejście na II piętro klatką schodową przy gablocie ze sztandarem),

grupy realizujące lekcję informatyki kierują się bezpośrednio do klasy informatycznej na parterze,

przy ul. Sprzymierzonych 6 – wejście boczne od strony sali gimnastycznej – wejście zielone

(klasy Ia, Ib, Va) – wejście na I piętro klatką schodową przy sekretariacie),

 

przedsionek w budynku przy ul. Wybickiego 2a   wejście główne ( klasy VII-VIII)wejście czerwone,

wejście boczne przez bramę od strony parkingu  wejście różowe ( klasy Liceum)

Wejście do klas w skrzydle prawym odbywa się dolnym korytarzem przy szatni. Przejście z prawego skrzydła do lewego odbywa się przez pomieszczenie kawiarenki.

 

 1. W strefach wspólnych MZS obowiązują do odwołania maseczki ochronne. Nie dotyczy to uczniów klas I-III.
 2. W salach lekcyjnych uczniowie mogą przebywać bez maseczek. Decyzja należy do rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 4. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 5. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m. in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Prosimy o maksymalne ograniczenie wejść rodziców/opiekunów na teren szkoły.
 8. Ograniczone jest przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Kontakt należy uprzednio zgłosić do sekretariatów szkoły pod numerami telefonu:

Ul. Sprzymierzonych 6 – 74 8669 216, ul. Wybickiego 2a – 74 8669 368.

 1. W celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia są oni zobowiązani do udostępnienia aktualnych numerów telefonów. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 2. W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły zostanie dokonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu termometru.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie izolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób.
 4. W przypadku pogarszającego się stanu zdrowia dziecka (złe samopoczucie, podwyższona temperatura, kaszel, duszności) rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka z placówki w możliwe najkrótszym czasie (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu przyjazdu rodziców i opuszczenia szkoły przez chorego ucznia, dziecko przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika placówki.
 5. W przypadku braku kontaktu z rodzicem Dyrektor/Wicedyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 6. Rodzic lub opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrekcji placówki, że któryś z domowników mógł mieć kontakt z osobą zarażoną COVID-19, u dziecka wystąpiły objawy chorobowe lub rodzina została objęta kwarantanną.
 7. W przypadku powzięcia informacji o możliwości zakażenia ucznia lub członka jego rodziny Dyrektor/Wicedyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, organ prowadzący oraz organ nadzorujący Szkołę.
 8. Dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko /pracownik jest zdrowy w dniu powrotu do szkoły po przebytej chorobie.
 9. W przypadku stwierdzenia zachorowania na terenie szkoły ucznia lub pracownika, Dyrektor w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmuje decyzję o zamknięciu Placówki na okres uzgodniony ze służbami sanitarnymi, w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 10. W związku z koniecznością ograniczenia przebywania uczniów i pracowników w miejscach wspólnych ustala się do odwołania stałe pomieszczenia lekcyjne dla uczniów klas I-VI, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.

Ia  – główny budynek, sala nr 16 (I piętro)

Ib – główny budynek, sala nr 14 (I piętro)

IIa – biały budynek, sala nr 14 (II piętro)

IIb – biały budynek , sala nr 17 (II piętro)

IIIa – biały budynek, sala nr 12 (I piętro)

IIIb – biały budynek, sala nr 10 (I piętro)

IVa – główny budynek, sala nr 20 (II piętro)

IVb – główny budynek, sala nr 18 (II piętro)

Va – główny budynek, sala nr 13 (I piętro)

VIa – główny budynek, sala nr 19 (II piętro)

VIb – główny budynek, sala nr 21 (II piętro)

W budynku przy ul. Wybickiego plan przemieszczania uczniów ciągami komunikacyjnymi zostanie dostosowany do planu lekcji.

 1. Na terenie MZS obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. W salach lekcyjnych mogą znajdować się tylko przedmioty i sprzęty które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą być umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Obowiązuje odrębny regulamin korzystania z zajęć świetlicowych zawierający zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 11. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 12. W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują w/w zasady sanitarne.

W MZS obowiązuje odrębny regulamin korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

W MZS obowiązuje odrębny regulamin funkcjonowania stołówki szkolnej i kuchni w czasie pandemii.

We współpracy z pielęgniarką ustalono  zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m. in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściach do budynków szkolnych umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Prowadzony będzie stały monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 

 

Organizacja pracy internatu

W  MZS obowiązuje odrębny regulamin funkcjonowania Internatu.

 1. W dniu przyjęcia uczniów do internatu wychowawcy zobowiązani są do przeprowadzenia szkolenia z zasad zachowania bezpieczeństwa.
 2. Na terenie Internatu prowadzone będzie monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i ciągach komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 3. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 4. Przy wejściu do internatu należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. Wychowawca dokonuje pomiaru temperatury.
 5. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 7. W sytuacji stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u wychowanka internatu zostanie dokonany pomiar temperatury termometrem bezdotykowym. Konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu termometru.
 8. Internat posiada izolatkę lub inne pomieszczenie. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów oraz umożliwić skorzystanie z teleporady medycznej.
 9. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki).
 10. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty z wychowankami oraz nauczycielami.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników MZS w Dusznikach-Zdroju

 1. Do pracy w MZS w Dusznikach-Zdroju, bez względu na zajmowane stanowisko, mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji zewnętrznej. Po wejściu do budynków MZS należy bezwzględnie zdezynfekować ręce. Dokonany zostanie także pomiar temperatury w okolicy nadgarstka lub szyi.
 2. Nauczyciel w trakcje zajęć z uczniami powinien zachować dystans społeczny – 1,5 m. Bezpośredni kontakt z uczniem wymaga zabezpieczenia ust i nosa maseczką ochronną lub przyłbicą.
 3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zostaną zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia tj.:
 4. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,
 5. w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna.
 6. Na terenie szkoły wyznaczone zostały pomieszczenia wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Są to: wejścia do budynków szkolnych, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, pokoje nauczycielskie, pomieszczenia biurowe.
 7. Na terenie szkoły wyznaczone zostały pomieszczenia, w których będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 8. gabinet lekarski – budynek przy ul. Sportowej 6,
 9. gabinet lekarski – budynek przy ul. Wybickiego 2a,
 10. sala nr 2 – budynek przy ul. Sprzymierzonych 6.
 11. Pracownicy MZS w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 14. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyska poradę.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.

Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

 1. całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 2. trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 3. udokumentowanych wskazań lekarskich.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001356/O/D20201356.pdf

Zgodnie z § 24 ust. 3 pkt 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content