Śluby

Zawarcie małżeństwa – ślub cywilny

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok. 9
tel. +48 74 8697665

Godziny przyjmowania klientów:

Od poniedziałku do piątku od 7:30 do 16:00 przerwa 12:15-13:00
 

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
  2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Opłata skarbowa wynosi :

– sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

– jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą – 1000 zł

Załącznik: wniosek ślubu poza lokalem USC.docx(docx 19.36 KB)

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
w
 Banku Spółdzielczym  – obok Urzędu lub przelewem.

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna

art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

_____________________

Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Rynek 6, pok.9,
tel  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. 
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 16:00 przerwa 12:15: 13:00

Uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi  :

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego. 
Jeżeli ślub odbędzie się poza Dusznikami, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych  (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC we Wrocławiu zaświadczenie wydawane jest od razu. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Dusznikach-Zdrojuu drogą mailową na adres usc@duszniki.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać : dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

Tryb odwoławczy:

 Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

​- art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)
– art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318)
 

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. dokument stwierdzający tożsamość
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

___________________

Zawarcie Małżeństwa – ślub za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą  kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok.9
tel.+48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego –  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Godziny przyjmowania klientów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:00 , przerwa 12:15-13:00

Uwagi:
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38 zł. 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Dusznikach-Zdroju oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

 1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego
 2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 3. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 5. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 6. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

 

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content