Straż Miejska w Dusznikach-Zdroju

Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

tel. 74 869 76 73,

tel. kom. 509 299 947

strazmiejska@duszniki.pl

Interwencje

Pilne zdarzenia wymagające niezwłocznej interwencji prosimy zgłaszać pod całodobowy bezpłatny policyjny numer telefonu: 997

Uprawnienie Straży Miejskiej określone są w Ustawie o Strażach Gminnych (miejskich),Dz.U. z 1997 nr 123 poz. 779.

Art.12.1.Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art.10 i 11, ma prawo do:

1. udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

 • dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 • w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
 • w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust.1 pkt3,
 • w związku z wykonywaniem czynności określonych w art.11 pkt 7 Ustawy (doprowadzanie osób nietrzeźwych), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że osoba, wobec której czynności te są podejmowane, posiada przy sobie niebezpieczne przedmioty dla życia lub zdrowia ludzkiego.

4. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

5. dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

6. usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

7. wydawania poleceń,

8.  żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

9. zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Strażnicy miejscy mogą użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań(Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. Poz.628):

 1. wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;
 2. odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 3. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
 4. przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;
 5. przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
 6. ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego
 7. przeciwdziałania niszczeniu mienia;
 8. zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
 9. ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;
 10. pokonania biernego oporu;
 11. pokonania czynnego oporu;
 12. przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

OBOWIĄZKI

Do obowiązków strażnika należy:

 1. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2. poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3. zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7. zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój