Uzyskanie odpisów i zaświadczeń rejestru stanu cywilnego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dowolny Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia.
    Załącznik:   wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.doc (doc 55.5 KB)
  2. Jeśli dokument podlega opłacie skarbowej – należy załączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

 Opłata skarbowa

– wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł
– wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł
– wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

– wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2018, poz.1044) 

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

W Banku Spółdzielczym obok Urzędu lub przelewem.
Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.z 2018, poz.2224)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),

ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018, poz.1044).

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Dusznikach-Zdroju, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INNE INFORMACJE

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

– skrócony

– zupełny

– skrócony na druku wielojęzycznym

Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia jest:

– osoba, której akt dotyczy

– jej wstępni – rodzice, dziadkowie

– jej zstępni – dzieci, wnuki

– jej rodzeństwo

– współmałżonek

Odpisy i zaświadczenie wydaje się również na wniosek:

– sądu

– organu państwowego

– innych osób, które udokumentują  interes prawny

– osoby posiadającej pełnomocnictwo

Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego

 

Odpisy aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej. 

 

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content