Wymeldowanie

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Wymeldowanie w trybie administracyjnym z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub uchylenie zameldowania

 Wymagane dokumenty

 1. Podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wykazania bezprawności dokonanego zameldowania; podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie
 2. Oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), którego kserokopię należy dołączyć do akt sprawy
 3. Dowody i oryginały dokumentów (do wglądu) potwierdzających fakty opisane w podaniu ( świadkowie, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika),których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy
 4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
 5. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika

Opłaty

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej
 2. 17 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika (w przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty skarbowej nie pobiera się)

Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu lub  na następujący rachunek bankowy

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Dusznikach0Zdroju ul. Rynek 6, pok. 9 tel. 748697665

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na złożeniu wyjaśnień przez strony, przesłuchaniu świadków wskazanych przez strony lub powołanych z urzędu, informacjach uzyskanych od organów Policji, Sądów, Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu oględzin lokalu i innych)

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Dolnośląskiego  za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388)
 • Ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) 

Informacje dodatkowe

 1. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy prowadzi postępowanie o wymeldowanie na wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do niego
 2. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy może wszcząć z urzędu postępowanie o wymeldowanie po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się.

Powrót

Załączniki

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content