Szukaj

2023: Otwarty konkurs dla NGO – polityk społeczna

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LVIII/340/22 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 28 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2023

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2023 r. z zakresu: polityki społecznej.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r.: – 10.000,00 zł
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2023 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 09.03.2023 r. do godziny 1500

Szczegółowe informacje:
bip.duszniki.pl

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content