Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Damian Bochnak.
 • E-mail: promocja@duszniki.pl
 • Telefon: 748697685

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
 • Adres: Urząd Miejski Duszniki-Zdrój
  Rynek 6
  57-340 Duszniki-Zdrój
 • E-mail: duszniki@duszniki.pl
 • Telefon: 748697660

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdrój prowadzi wejście główne, znajdujące się w ciągu budynków od strony Rynku.

Scroll to Top
Przewiń do góry
Skip to content