Szukaj

2024: Otwarty konkurs dla NGO – polityka społeczna

O g ł o s z e n i e

 Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.”

 o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2024 r. z zakresu:

polityka społeczna

I. Formy realizacji zadania:

  a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

  b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  c) organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

  II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „polityka społeczna”

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku.: 10 000,00 zł.

  Wysokość środków przekazanych na realizację zadań w 2023 roku: 10 000,00 zł.

  Organizacje, które otrzymały wsparci:

  Nazwa organizacji Nazwa zadaniaPrzyznana kwota dotacji
  Dusznickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,ul. Rynek 6,57-340 Duszniki-Zdrój Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym 7 100 zł
  Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Piotra i Pawła,ul. Kłodzka 15,57-340 Duszniki-Zdrój Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 580 zł
  Dusznickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,ul. Rynek 6,57-340 Duszniki-Zdrój Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 320 zł 

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2024 roku.: 10 000,00 zł.

  III.  Adresat konkursu:

        1.  Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

        2.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

             24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  IV.  Zasady przyznawania dotacji:

  1.   Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

  V.  Warunki składania ofert:

  1. Oferta powinna zostać złożona:
   a) na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
   b) w formie papierowej – w jednym egzemplarzu w języku polskim.
  2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie     ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
  3. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
   a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony internetowej lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych, gdy zawiera w/w informacje lub wypis z ewidencji i statutu lub inny dokument, jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji)
   b) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu
   c) w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego
   d) oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach.
  4. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą    zarządu głównego organizacji.
  5. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 3 muszą być one potwierdzone, na każdej stronie kopii za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot występujący o dotację lub osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.
  6. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
  7. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują.
  8.  Do realizacji zadania wymienionego w pkt I dopuszcza się możliwość wybrania więcej niż jednej oferty.

  VI.    Warunki i terminy realizacji zadań:

  1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2024 r.
  2. Wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z dofinansowaniem z innych źródeł).
  3. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w stosownych umowach.
  4. Dotacje nie mogą być udzielane na:
   a) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
   b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacja kosztów,
   c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
   d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
   e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
  5. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 15 % kwoty udzielonej dotacji z zastrzeżeniem:
   a) przesuwane wydatków pomiędzy jednostkowymi pozycjami kosztorysu w ramach każdego działania oraz przesuwanie wydatków pomiędzy poszczególnymi działaniami nie mogą powodować zlikwidowanie całego działania,
   b) przesunięcia nie mogą zwiększyć wysokości kosztów administracyjnych

  Zmiany powyżej 15% wymagają zawarcia aneksu do umowy i powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym przygotowanie i podpisanie aneksu

  VII. Termin i miejsce składania ofert:

        1.   Termin ogłoszenia konkursu 26.02.2024 r.

        2.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.03.2024 r. do godziny 1500, osobiście

              (w Biurze Obsługi Klienta, parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój

              z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert: polityka społeczna”.

  Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

         3.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

         4.   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 8697676 (Beata Kowal)

  VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

  1.  Tryb konkursu to co najmniej 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej.

  2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w sali nr 17,

       o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.

       Otwarcie ofert obejmuje ogłoszenie:

  1. nazwy podmiotu, który złożył ofertę,
  2. określenie zadania (przedmiot oferty),
  3. podanie wartości proponowanej do realizacji zadania,
  4. terminu wpłynięcia oferty.

        3.  Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym do dnia 28.03.2024 r.  przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

        4.  Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

  Formalne:

  a)   Czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty?

  b)   Czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?

    c)   Czy oferta zawiera wymagane załączniki?

  d)   Czy oferta oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby uprawnione?

   e)   Czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu?    

   f)    Czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu?

   g)   Czy oferent posiada wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) i  wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z dofinansowaniem z innych źródeł).

  Oferenci nie spełniający co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych do godz.1500 dnia 22.03.2024 r. zobowiązani są do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oferty.  W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów

  w terminie, oferty zostaną automatycznie odrzucone.

  Merytoryczne

  Kryteria oceny merytorycznejOcena
  I Zawartość merytorycznaUzasadnienie priorytetu proponowanego zadaniaIlość uczestnikówZróżnicowanie wiekowe i element integracji uczestnikówPromocja miasta i regionu0-50 pkt0-20 pkt0-10 pkt0-10 pkt0-10 pkt 
  II. Budżet:Rzetelność i celowość przedstawionego kosztorysu niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem.Adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów 0-15 pkt1-10 pkt  0- 5 pkt
  Właściwe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latachNierozliczenie dotacjiBrak realizacji zadań publicznychWłaściwe rozliczenie dotacji 0 – 2 pkt 0 pkt1 pkt2 pkt
  Efekty, charakter i zasięg oddziaływaniaPonadlokalnyRegionalnyOgólnopolski0-10 pkt1 pkt7 pkt10 pkt
  Potencjał finansowy:Wysokość wkładu finansowego własnego oraz z innych źródeł0-10 pktdo 25% – 2 pkt. od 26% do 35% – 3 pkt od 35% do 40% – 4 pkt od 41% do 45% – 6 pkt od 46% do 50% – 7 pkt ponad 50% -10 pkt
  VI. Potencjał realizacyjny:Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania w realizacji podobnych przedsięwzięć, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania.Wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członkówPosiadane zasoby rzeczowe0-13 pkt0-5 pkt  0-5 pkt 0-3 pkt
  Suma100 pkt

  5.    Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert, który

         decyduje o przyznaniu dotacji.

  6.    Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.

  7.   Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w terminie do 07 kwietnia 2024 r.

  8.   Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

        W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty w wyznaczonym terminie.

  9.   Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

  10. Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu oferty.

  IX. Postanowienia końcowe.

      1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, a także na stronach internetowych www.duszniki.pl oraz bip.duszniki.pl. w zakładkach dla organizacji pozarządowych.

      2. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu każdy oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

      3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.                 

      4. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po zakończeniu jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności; 

      5. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją (m.in. umowy, porozumienia z wolontariuszami, pracownikami społecznymi, oświadczenie o wkładzie rzeczowym).

      6. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

      7. Od rozstrzygnięcia wyników konkursu nie przysługuje oferentowi odwołanie, jednak każdy oferent w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może zażądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

  Scroll to Top
  Scroll to Top
  Skip to content