Szukaj

2024: Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1327  z póź. zm.) oraz Uchwały Nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2024

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2024 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2023 r.: – 180.000,00 zł
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2024 r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 19.01.2024 r. do godziny 1500

Szczegółowe informacje:
OGŁOSZENIE – PDF
FORMULARZ OFERTY – DOC
OGŁOSZENIE W BIP

Informujemy, że trwa również nabór na członków komisji konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizacje zadań publicznych w 2024 roku.
Szczegóły: BIP.DUSZNIKI.PL

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content