Szukaj

Dodatek osłonowy

W grudniu Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminę, która otrzyma na ten cel dotację z budżetu państwa. Wnioski o przyznanie dodatku  można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w bezpośrednio w dusznickim Ośrodku Pomocy Społecznej, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 16.

Formularze można pobrać przez internet na stronie www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania lub www.ops-duszniki.ebip.info.pl lub w siedzibie OPS.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, które mają dochody nieprzekraczające 2.100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1.500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Ustawa wprowadza podział na grupy gospodarstw domowych, ze zróżnicowanym poziomem wsparcia w postaci stawki dodatku osłonowego:

  • gospodarstwa 1-osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł rocznie;
  • gospodarstwa 2-3-osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł rocznie;
  • gospodarstwa 4-5-osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł rocznie;
  • gospodarstwa 6- i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1.150 zł rocznie.

Jednocześnie w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, stawki dodatku są wyższe:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zgodnie z ustawą obowiązywać ma tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych ma wynosić 20 zł.

Przyznanie dodatku nie będzie wymagało wydania decyzji, decyzja będzie natomiast wydawana w przypadku odmowy przyznania świadczenia. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Kwoty dodatku osłonowego nie będą podlegały egzekucji, nie będą uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenia te nie będą również stanowić dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku., tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS, tel. 748 669 133 w. 31 lub 500 619 826.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content