Szukaj

Konsultacje społeczne projektu uchwały – program współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie Nr 113/2023
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 12 września 2023

w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 571) oraz Uchwały Nr XII/45/2011  Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 września 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zarządza się co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. kadr, oświaty i organizacji pozarządowych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Sekretarz Gminy
Karolina Łuszczki

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content