Szukaj

Kwalifikacja wojskowa 2024

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta Duszniki-Zdrój winny obowiązek ten spełnić w terminie 18-19 marca 2024 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko.

  • Do kwalifikacji wojskowej są obowiązani stawić się w określonym terminie i miejscu mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat.
  • Burmistrz wzywa do kwalifikacji wojskowej za pomocą wezwań, które osoba zobowiązana do stawiennictwa powinna otrzymać co najmniej na 7 dni przez wyznaczonym terminem stawiennictwa.
  • W razie braku możliwości stawienia się w wyznaczonym terminie, należy zawiadomić o tym fakcie burmistrza najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić do kwalifikacji wraz z uzasadnieniem – burmistrz wyznaczy nowy termin stawiennictwa.
  • Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
  • Na osoby które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej burmistrz może nałożyć karę grzywny lub zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję.

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji (mężczyźni, którzy kończą w bieżącym roku 19 lat) oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a ukończyły 18 rok życia.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content