Szukaj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu i konsultacjach społecznych projektu Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094)

w związku z przystąpieniem do opracowywania projektu Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej w kontekście kierunków interwencji i wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w obliczu sprawiedliwej transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej regionu 2050 zapraszamy mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej, która swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin:

 • gminę miejską Polanica-Zdrój
 • gminę miejską Kudowa-Zdrój
 • gminę miejską Duszniki-Zdrój
 • gminę miejsko-wiejską Lądek-Zdrój
 • gminę miejsko-wiejską Szczytna
 • gminę miejsko-wiejską Radków
 • gminę miejsko-wiejską Bystrzyca Kłodzka
 • gminę miejsko-wiejską Międzylesie
 • gminę miejsko-wiejską Stronie Śląskie
 • gminę wiejską Kłodzko
 • gminę wiejską Lewin Kłodzki

Strategia Energetyczna Ziemi Kłodzkiej będzie dokumentem wdrożeniowym w ramach tworzonej polityki klimatycznej dla obszaru 11 gmin powiatu kłodzkiego, mającej na celu dążenie do neutralności klimatycznej. Przygotowanie dokumentu wynika z podpisanego Porozumienia na rzecz klimatu i energii Ziemi Kłodzkiej w dniu 30.09.2022 r. Opracowanie i późniejsza realizacja Strategii Energetycznej wiąże się również z wypełnianiem kompetencji samorządu terytorialnego i obowiązującej „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” uwzględniającej zasadnicze uwarunkowania związane z obecną polityką energetyczną UE i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Projekt Strategii Energetycznej Ziemi Kłodzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie do publicznego wglądu w wersji elektronicznej na stronach internetowych BIP gmin współtworzących Kłodzką Wstęgę Sudetów oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia. Konsultacje prowadzone są w dniach od 30 kwietnia do 21 maja 2024 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii może zgłaszać każdy zainteresowany, w wybrany sposób:

Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania.

Niezwykle ważne jest, aby Strategia spełniała oczekiwania społeczne oraz wyznaczała optymalną drogę transformacji energetycznej 11 gmin powiatu kłodzkiego. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz do aktywnego udziału w konsultacjach.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content