Szukaj

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych 2021

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2021 r. z zakresu: polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. Oferta powinna zostać złożona na obowiązującym wzorze oferty, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 Październi9ka 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Ogłoszenie o konkursie polityka społeczna na 2021

Ogłoszenie o konkursie sport na 2021

Ogłoszenie o konkursie kultura na 2021

Wzór oferty 2021

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content