Szukaj

Rozstrzygnięcia otwartych konkursów – polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.Rozstrzygnięcia otwartych konkursów

Zarządzenie Nr 68/2024
Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 15 ust. 2h  oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz Uchwały nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej  w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.”, zarządza się, co następuje.

§ 1.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego dokonuje się rozstrzygnięcia i podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonych w dniu 26.02.2024 r. otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie: polityka społeczna oraz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.                            

§ 2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2024 wynosi:

1) w zakresie polityki społecznej 10 000,00 zł
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 35 000,00 zł

§ 3.

  1. Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki w zakresie polityki społecznej:
Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaPrzyznana kwota dotacji w zł
1Dusznickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,ul. Rynek 6,57-340 Duszniki – ZdrójOdpowiedzialny i aktywny senior 7 250
2Parafialny Zespół Caritas przy parafii Św. Piotra i Pawła,ul. Kłodzka 15,57-340 Duszniki-ZdrójWarsztaty odkryj swoje umiejętności 1 550
3Dusznickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,ul. Rynek 6,57-340 Duszniki – ZdrójOtwarty na świat senior 1 200
Razem10 000

  1. Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaPrzyznana kwota dotacji w zł
1.Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich,
ul. Rynek 10, 57-340 Duszniki-Zdrój
79 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach-Zdroju 27 000
2.Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Mosty Kultury”,
ul. Potokowa 33 b/554-105 Wrocław
VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna- Bartholdy’ego6 000
3.Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Św. Piotra i Pawła wDusznikach-Zdroju        Jarmark Świętego Piotra i Pawła2 000
Razem35 000

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kadr, oświaty i organizacji pozarządowych.

§ 5.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach – Zdroju (tablica ogłoszeń),
  3. na stronie internetowej – www.duszniki.pl

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. Burmistrz Miasta
Duszniki-Zdrój
/-/ Przemysław Kuklis

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content