Szukaj

Wody Polskie – konsultacje społeczne dotyczących projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/2

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 2B.2/2 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok. Obiekty: Duszniki – Zdrój, Szczytna, Polanica – Zdrój (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) realizowanego w ramach Komponentu 2 – Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, Podkomponent 2B – Ochrona bierna.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych przeprowadzone zostanie on-line przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji w formie elektronicznej. Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 06.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe: • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pod adresem – https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia; • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu.pl;
• Urzędu Miasta i Gminy w Dusznikach – Zdroju – www.duszniki.pl;
• Urzędu Miasta i Gminy Szczytna – www.szczytna.pl;
• Urzędu Miasta i Gminy w Polanicy – Zdroju – www.polanica.pl.

B) składać uwagi i wnioski odnośnie do PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
• w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław z dopiskiem „uwagi do Projektu PZŚ Kontrakt 2B.2/2 POPDOW”;
• w formie elektronicznej na adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl;
• telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00,

w dniach od dnia 06.07.2021 r. do dnia 27.07.2021 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu. Adres e-mail: ziemiaklodzka@wody.gov.pl oraz jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl;

W 15 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 26.07.2021 r., w godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://wroclaw.wody.gov.pl/nasze-dzialania/projekt-ochrony-przeciwpowodziowej-w-dorzeczu-odry-i-wisly-obwieszczenia, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu dla Projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2B.2/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym. Pytania oraz wnioski do projektu PZŚ można również składać telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia (od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia 27 lipca 2021 r. włącznie) pod numerem telefonu +48 884 208 175 w godzinach 14.00-16.00.


Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Euroregio Glacensis), na portalu informacyjnym „DKL24.pl”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Duszniki-Zdrój (Obiekt Duszniki-Zdrój), Urzędzie Miasta i Gminy Szczytna (Obiekt Szczytna), Urzędzie Miasta i Gminy Polanica- Zdrój (Obiekt Polanica-Zdrój), a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content