Szukaj

Wyniki konkursu dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2022 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Na podstawie art. 15 ust. 2h  oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/248/2021 Rady Miejskiej  w Dusznikach – Zdroju z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  rok 2022, podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 02.02.2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki. 

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content