Szukaj

Dofinansowanie do wymiany „kopciuchów”

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: 

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów: 

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł  
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym
  2189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym 
 • (od 25-01-2022) uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  900 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym
  1260 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym 

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r. 
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r. 
 • Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Nabór wniosków:

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco 
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW 

Więcej informacji dotyczących programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 
 2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. 
 3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. 
 4. Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: – został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego; zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 
 5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. 
 6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal, pod warunkiem wyodrębnienia księgi wieczystej. 

Czyste Powietrze + (z prefinansowaniem)

Od 15 lipca 2022 roku uruchomiona zostaje nowa część Programu „Czyste Powietrze” – Czyste Powietrze+. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu mogą otrzymać prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Warunkiem skorzystania jest przedstawienie do wniosku o dofinansowanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Można dostać z wyprzedzeniem do 50% wnioskowanej kwoty dotacji. Nowe rozwiązanie jest skierowane tylko do beneficjentów wnioskujących do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania zgodnie z zaświadczeniem o dochodzie wydanym przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. 

 • W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. 
 • Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. wnioskowanej dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacone bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu. 
 • Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) jest poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia. 
 • Rozpatrzenie wniosku do 14 dni kalendarzowych. 
 • W ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. 
 • Wnioskodawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. 

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez WFOŚIGW, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta. 

Więcej informacji  w bezpłatnym Punkcie konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, w Urzędzie Miejski Duszniki-Zdrój Rynek 6, telefon 748697681, email cp@duszniki.pl. Punkt czynny jest w poniedziałki i wtorki w godzinach od 7:30 do 15:30.

POBIERZ ULOTKĘ INFOMRACYJNĄ

RAPORTY WFOŚiGW  DOTYCZACE WYMIENIONYCH NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”  stan na dzień 30.09.2022

Nazwa gminyPowiatLiczba złożonych
wniosków
o dofinansowanie
Liczba zawartych
umów
o dofinansowanie
Liczba zrealizowanych
przedsięwzieć
– zakończonych
Kwota
wypłaconej dotacji
(zadania zakończone )
Duszniki-Zdrójkłodzki26188125.696,74
Kłodzko (miasto)kłodzki825831250.415,63
Kudowa-Zdrójkłodzki795431396.130,92
Nowa Ruda (miasto)kłodzki14310658736.395,97
Polanica-Zdrójkłodzki1088446544.832,82
Bystrzyca Kłodzkakłodzki23116287935.115,93
Kłodzko (g. wiejska)kłodzki3092401621.879.007,42
Lądek-Zdrójkłodzki553918229.841,16
Lewin Kłodzkikłodzki24156116.571,62
Międzylesiekłodzki705227315.568,18
Nów Ruda (g. wiejska)kłodzki17213070786.874,51
Radkówkłodzki1138748554.310,2
Stronie Śląskiekłodzki422212184.811,07
Szczytnakłodzki1139047720.372,27
Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content