Szukaj

Działaność gospodarcza

Obsługa interesantów w zakresie Działalności Gospodarczych realizowana jest w godz. 8:00 – 15:00, w dniach pracy Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem interesanta, który dostępny jest poniżej.
Skróci i ułatwi on załatwianie spraw.

Piotr Cisakowski

podinsp. ds. administracji

Biuro Obsługi Interesanta
Tel. 74 869 76 89
e-mail: bp@duszniki.pl

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

 1. Miejsce złożenia Wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89

 1. Godziny przyjmowania klientów (bez przerwy):

  poniedziałek  8:00 – 15:00
  wtorek  8:00 – 15:00
  środa  8:00 –15:00
  czwartek  8:00 –15:00
  piątek  8:00 – 15:00.
   
 2. Wymagane dokumenty :

Formularz podstawowy – CEIDG 1,aktualna wersja dostępna na stronie www.ceidg.gov.pl

Dokumenty do wglądu:

Aktualny dowód potwierdzający tożsamość tj. Dowód osobisty, lub Paszport.

W przypadku ustanowienia przez przedsiębiorcę pełnomocnika do (załatwiania przez niego sprawy) – oryginał pełnomocnictwa dołączony do wniosku CEIDG.

 1. Opłaty :

Rejestracja działalności gospodarczej nie podlega opłacie

 1. Termin odpowiedzi :

Bezzwłocznie

(Informacja!) Rozpoznanie wniosku polegające na przekształceniu na postać dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nastąpi następnego dnia roboczego od dnia  jego otrzymania.

(UWAGA!) Jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia i wzywa do skorygowania wniosku. Do uzupełnienia lub skorygowania wniosku wnioskodawcę wezwie organ gminy w trybie art.10 ust. 1, ust.2  w/cyt ustawy o CEIDG, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 1. Jednostka odpowiedzialna merytorycznie:

Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju (parter),

tel. 74/ 869 76 89

 1. Tryb odwoławczy :

  Nie przysługuje.

 1. Opłata za odwołanie :

  Brak opłaty.

     10. Informacje dodatkowe:

 Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej może być złożony:

1. Jako formularz papierowy przyniesiony osobiście przez samego przedsiębiorcę albo  

jego pełnomocnika,

2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

3. Elektronicznie po wypełnieniu wniosku roboczego znajdującego się na platformie CEIDG.

4. Może zostać przesłany bezpośrednio do CEIDG z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego EPUAP,

5.Wniosek niepodpisany elektronicznie (w takim przypadku potencjalny przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć podpis osobiście nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od jego wysłania, albo wskazanej daty rozpoczęcia, wykreślenia, wznowienia, zawieszenia działalności gospodarczej lub jej zmiany we wpisie). W przypadku braku podpisu wniosku CEIDG przez przedsiębiorcę  wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

6.Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo albo na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wszystkie daty należy podawać w formacie RRRR-MM-DD (standard ISO 8601).

7.Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju potwierdza tożsamość wnioskodawcy i potwierdza przyjęcie wniosku CEIDG-1 za potwierdzeniem.

8. Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e – PUAP i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

11. Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2013r., poz. 267 z póź. zmian).

Szczegółowe informacje na stronie:
https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna?inheritRedirect=true

Więcej informacji na:

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia Wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89. 

Godziny przyjmowania klientów ( bez przerwy):
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Kto może zostać przedsiębiorcą:

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia), bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu) oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione (z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), muszą w momencie składania wniosku przedłożyć oryginał bądź notarialnie lub urzędowo potwierdzoną kopie, dokumentu (decyzja, karta) uprawniającego do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, tym samym spełniając warunki wynikające z art. 4 ustawy o zasadach uczestnictwa  przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 6 marca 2018 r.

Terminy:
Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Opłaty:
Wszelkie zgłoszenia do CEIDG są wolne od opłat. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1

a. OSOBIŚCIE w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju+ WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.

(Uwaga!) Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miejskim  w Dusznikach-Zdroju.

 1. . przez PEŁNOMOCNIKA
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,\
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA),
 • w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu – w takim przypadku następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie).

c. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

d. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG  (www.ceidg.gov.pl)  –  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

2.Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym lub za pomocą  profilu zaufanego EPUAP, i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3.Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego po dokonaniu przez przedsiębiorcę odpowiedniego wypełnienia wniosku CEIDG.

4.Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie www.ceidg.gov.pl – portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał aktualne dane. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

5.Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie na utworzonym wpisie w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku – numery się nie zmienią).

6.Zgłoszenie się do ubezpieczania:
a). składając odpowiedni formularz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ( ZUA lub  ZZA, ZCNA – dla członka rodziny) w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
b). załączając odpowiedni druk ZUS do wniosku CEIDG-1 – (więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS).

7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: rejestracji VAT – formularz VAT-R, kasy fiskalnej czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej przed datą rozpoczęcia. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US).

8.Informacje dodatkowe:
Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia: zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS (dotyczy osób posiadających już nr NIP).

 9. Procedura rejestracji spółki cywilnej:

1).Uzyskanie wpisu w CEIDG – przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek).

2).Zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie).

3).Zgłoszenie do GUS i uzyskanie numeru REGON spółki wniosek należy złożyć na formularzu  RG-OP we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wniosek jest wolny od opłat).

4).Zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki.

5).Złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w urzędzie skarbowym  właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, – podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) – deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni od zawarcia umowy spółki).

6).Zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT – formularz VAT-R (jeżeli wymagane).

7).Aktualizacja wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi tj. uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki – wniosek CEIDG-1.

10. Szczegółowe informacje na stronie:
 https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/zakladam-firme/formy-prowadzenia-dzialalnosci/ceidg-spolka-cywilna?inheritRedirect=true

11.Więcej informacji na:

12.Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Załączniki:
Szczegółowe informacje dot.przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
CEIDG_ZS_28_02_19
CEIDG-1_w1_8_9_2019-11-25-1
CEIDG-MW_w1_8_9_2019-11-25
CEIDG-PN_w1_8_9_2019-11-25-1
CEIDG-RB_w1_8_9_2019-11-25
CEIDG-RD_w1_8_9_2019-11-25
CEIDG-SC_w1_8_9_2019-11-25
Wzór pełnomocnictwa

Wzór pełnomocnictwa

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia Wniosku:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89. 

Godziny przyjmowania klientów ( bez przerwy):
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Opłaty
Brak.

Terminy:
Zgłoszenie wykreślenia wpisu z CEIDG następuje w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:

 • wskazując na wniosku ostatni dzień prowadzenia działalności lub,
 • zaznaczając informację o przekształceniu w jednoosobową spółkę kapitałową lub,
 • zaznaczając informację o niepodjęciu wykonywania działalności gospodarczej – w takim przypadku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany.

Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Procedura wykreślenia działalności gospodarczej:

1. Złożenie wniosku CEIDG-1

 1. OSOBIŚCIE w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.
  (Uwaga! ) Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miejskim).
 2. przez PEŁNOMOCNIKA;
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) – w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.
 1. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu. 
 2. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl) – wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

2.Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3.Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego po dokonaniu przez przedsiębiorcę odpowiedniego wypełnienia wniosku CEIDG.

4.Informacja o wykreśleniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

5. Informacje dodatkowe:
Informację o wykreśleniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 25 i ewentualnie w części CEIDG-SC.

6. Więcej informacji na:

7.Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89. 

Godziny przyjmowania klientów (bez przerwy):
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Opłaty:
Brak.

Terminy:
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy, począwszy od dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. 

W przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego wpisowi z urzędu do CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Uwaga!

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Procedura wznowienia działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1

a. OSOBIŚCIE: w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻN Paszport.

 (Uwaga!) Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju  w ciągu 7 dni  od daty wypełnienia wniosku  w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju.

b. przez PEŁNOMOCNIKA:

 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA)
 • w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.

c. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie),za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.

d. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl) – wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

2.Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3.Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Informacja o wznowieniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

4.Informacje dodatkowe:
Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 24 i ewentualnie w części CEIDG-SC, po uprzednich zgłoszeniach w GUS i US.

5.Więcej informacji na:

6.Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89.


Godziny przyjmowania klientów (bez przerwy):
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Opłaty:
Brak.

Terminy:
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Procedura zawieszenia działalności gospodarczej:

 1. Złożenie wniosku CEIDG-1
  1. OSOBIŚCIE: w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.

(Uwaga!) Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).

 1. przez   PEŁNOMOCNIKA:
 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) – w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL,do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.
 1. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.
 2. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl) – wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany.
 3. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG,  nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 4.  Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 5. Informacja o zawieszeniu publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

5.Informacje dodatkowe:

 Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego,   za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

6.W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

 1. może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 2. może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 8. może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629). 
 9.  Informację o zawieszeniu działalności w spółkach cywilnych należy zgłosić wnioskiem o zmianę wpisu w ramach rubryki 24 i ewentualnie w części CEIDG-SC , po uprzednich zgłoszeniach w GUS i US.

7.Więcej informacji na:


8.Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Kategoria sprawy : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Komórka odpowiedzialna: Biuro Obsługi Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój,
Biuro Obsługi (parter),
tel. 74/ 869 76 89.
 

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek  8:00 – 15:00
wtorek  8:00 – 15:00
środa  8:00 –15:00
czwartek  8:00 –15:00
piątek  8:00 – 15:00.

Opłaty:
Brak.

Terminy:
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG:

a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, tj:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa (nazwa firmy),
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • inne niż wyżej wymienione dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

b) w przypadku zmiany danych informacyjnych, tj:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

– zgłoszenia będzie można dokonać w każdym czasie.

c) w przypadku zmiany danych:

 • zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany,
 • zarządcy sukcesyjnego powołanego na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie,   o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629),

– niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych.

Uwaga!
Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych zawartych we wniosku w Centralnej Ewidencji  i Informacji i Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Procedura zmiany w działalności gospodarczej:

Złożenie wniosku CEIDG-1

a. OSOBIŚCIE: w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport.

 • Przygotowanie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju  w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy).

b. przez PEŁNOMOCNIKA:

 • zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,
 • na żądanie strony, upoważniony pracownik organu, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu przedstawionego przez stronę (art. 76a § 2b KPA) – w takim przypadku należy wnieść opłatę skarbową w wys. 5 zł za każdą pełną lub rozpoczętą stronę zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień,
 • pełnomocnik musi posiadać ważny dokument tożsamości,
 • każdorazowe dołączenie do akt dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł, z wyjątkiem pełnomocnictwa udzielonego zstępnym, wstępnym, małżonkom lub rodzeństwu, następuje zwolnienie z opłaty skarbowej,
 • jeżeli pełnomocnik reprezentuje osobę zagraniczną, nie posiadającą nr PESEL, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo notarialne lub kopie dokumentu tożsamości cudzoziemca potwierdzoną notarialnie,
 • jeżeli przedsiębiorca wskazał w CEIDG pełnomocnika, osoba taka nie przedstawia papierowej formy jej umocowania tym samym nie występują przesłanki do wniesienia opłaty skarbowej.

c. WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie), za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu do Urzędu.

d. SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG (www.ceidg.gov.pl)  –  wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany,

 1. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość składającego wniosek, wydaje potwierdzenie przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 2. Dane z wniosku CEIDG-1 zostają przesłane do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
 3. Zmiana publikowana jest we wpisie zazwyczaj po paru minutach.

4. Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;

 • w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS ,
 • w przypadku zgłoszenia informacji o usunięciu zarządcy sukcesyjnego należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS
 • w przypadku zgłoszenia informacji o zmianie informacji o zarządcy sukcesyjnym należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS, 

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 wniosku CEIDG-1, (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2 i wpisać datę powstałej zmiany. Podstawowe pola jakie należy uzupełnić przy każdej zmianie pokazane są na wzorze. Na wniosku wskazuje się tylko nowe dane, nie należy powtarzać wcześniejszych zgłoszeń. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy następuje poprzez wstawienie znaku „x” w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. Następnie należy wprowadzić nowe dane.

5.Więcej informacji na:

6.Podstawa Prawna:

 •  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650).

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, że został uruchomiony Dolnośląski Pakiet Gospodarczy. To system pomocy dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na Dolnym Śląsku. Wartość różnorodnych działań oferowanych w jego zakresie przekroczy miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet złagodzi ekonomiczne i gospodarcze skutki epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym zapraszam Państwa do udziału w webinarium w zakresie tarczy finansowej – zostaną poruszone kwestie podmiotów uprawnionych do skorzystania z pomocy, rodzaje oferowanego wsparcia i zasady przyznawania środków finansowych. Webinarium jest darmowe i zostanie poprowadzone przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju i Kancelarię TLA. Podczas półtoragodzinnej sesji eksperci oraz prawnicy opowiedzą o Pakiecie, możliwościach jakie daje on przedsiębiorcom, formach aplikowania o wsparcie oraz odpowiedzą na Państwa pytania.

Webinarium odbędzie się jutro, 24.04.2020, o godz. 10:00. Zachęcam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do zapisywania się i udziału w webinarium: https://app.evenea.pl/event/webinar-dolnoslaski-pakiet-pomocowy/?fbclid=IwAR3QAwMJwcHbcO1lgiVLj1CG4lBAf3rx97MYZJGQ2l91mCY8HDslOJj_aMY

Jednocześnie informuję, że najważniejszym narzędziem umożliwiającym przedsiębiorcom kontakt, porady i skorzystanie z pomocy jest strona internetowa https://dolnoslaskipakiet.pl/

Zważając na powagę sytuacji i potrzebę dotarcia do jak największej liczby przedsiębiorców w regionie uprzejmie proszę o umieszczenie w eksponowanym miejscu na Państwa stronie internetowej odnośnika do tej witryny.

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.
Wniosek do pobrania: http://www.mg.gov.pl/node/13267

 

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content