Szukaj

Konsultacje społeczne – Strategia Gminy na lata 2024-2030

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2024-2030”.

Konsultacje prowadzone są w okresie: 8.01.2024 r. – 11.02.2024 r.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach i terminach:

    1) badanie opinii mieszkańców na temat projektu „Strategii Rozwoju Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2024-2030” poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej, a następnie przyjmowanie opinii, wniosków i uwag złożonych w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju lub przesłanych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną (na adres duszniki@duszniki.pl) na formularzu udostępnionym w sekretariacie Urzędzie Miejskiego w Dusznikach-Zdroju oraz zamieszczonym na stronie internetowej Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 11.02.2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju);

    2) spotkanie otwarte 11 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju;

    3) w formie pisemnej z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie do 11.02.2024 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju).

Z przebiegu konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia sporządzony zostanie raport, zawierający w szczególności zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu i uzasadnieniem.


Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content