Szukaj

Nowy wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z działaniami wojennymi od dnia 30 kwietnia obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne.

Wynika to z wydłużenia okresu wsparcia dla osób udzielających pod swoim dachem bezpłatnej gościny uchodźcom wojennym – z 60 dni do 120 dni. Co ważne, czas ten liczony jest indywidualnie od dnia przekroczenia przez uchodźcę granicy Polski. Po zmianach wniosek wraz z załącznikiem tj. kartą osoby
przyjętej do zakwaterowania liczy cztery strony z racji dodania kolejnych miesięcy.

Ważniejsza zmiana dotyczy jednak konieczności podania numeru PESEL uchodźcy. Przed zmianą w przypadku braku numeru PESEL wpisać można było rodzaj oraz numer i serię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wnioskach złożonych po 29 kwietnia musi być to numer PESEL.

Inne wytyczne pozostają bez zmian. Świadczenie przyznawane jest z dołu, nie z góry. Oznacza to, że ma ono formę refundacji, która będzie wypłacana za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia złożenia wniosku. Jeśli ktoś zamierza udzielać schronienia uchodźcom jeszcze przez jakiś czas, może już teraz złożyć wniosek, a potem złożyć następny wniosek. Może też poczekać, aż obywatele Ukrainy opuszczą jego dom i dopiero wtedy złożyć wniosek za cały okres ich pobytu.

Świadczenie będzie wypłacane tylko przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. Ustawodawca przewiduje 30 dni na rozpatrzenie wniosku, jeśli nie wystąpią negatywne przesłanki do jego przyznania.

POBIERZ NOWY WZÓR WNIOSKU

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content