Szukaj

Otwarty konkurs dla NGO – polityka społeczna

O g ł o s z e n i e

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z póź. zm.)

o g ł a s z a

otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki -Zdrój w 2022 r. z zakresu:

polityka społeczna

 1. Formy realizacji zadania:

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

c) organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania (w zł): – 10.000,00 zł.

III.  Adresat konkursu:

      1.  Organizacje, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

      2.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

           24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057

          z poźn. zm).

IV.  Zasady przyznawania dotacji:

1.   Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.

V.  Warunki składania ofert:

 1. Oferta powinna zostać złożona:
 2. na obowiązującym wzorze stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

 1. w formie papierowej – w jednym egzemplarzu w języku polskim.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie     ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 2. Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:
 3. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym

i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony internetowej lub kopię innego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta  oraz nazwiska

i funkcję osób  upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera w/w informacje lub wypis z ewidencji i statutu lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji)

 1. pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu
 2. w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego
 3. oświadczenie  o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach.
 1. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą    zarządu głównego organizacji.
 2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów wymienionych w pkt. 3 muszą być one potwierdzone, na każdej stronie kopii za zgodność z oryginałem przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot występujący o dotację lub osobę upoważnioną do potwierdzania dokumentów.
 3. Każda oferta obejmuje jedno zadanie.
 4. W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się załączenie jednego kompletu załączników ze wskazaniem na pierwszej stronie (dopisek), przy której ofercie się znajdują.
 5.  Do realizacji zadania wymienionego w pkt I dopuszcza się możliwość wybrania więcej

niż jednej oferty.

VI.    Warunki i terminy realizacji zadań:

 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 r., a kończy nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 2. Wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) wnioskodawcy wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z dofinansowaniem z innych źródeł).
 3. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w stosownych umowach.
 4. Dotacje nie mogą być udzielane na:
  1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu gminy na podstawie przepisów szczególnych,
  2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacja kosztów,
  3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
  4. działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
  5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

 działalność polityczną i religijną

5. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcia te nie mogą przekroczyć 10 % kwoty udzielonej dotacji.

VII. Termin i miejsce składania ofert:

      1.   Termin ogłoszenia konkursu 10.02.2022 r.

      2.   Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 04.03.2022 r. do godziny 1500, osobiście

            (w Biurze Obsługi Klienta, parter urzędu) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju,

Rynek 6

57-340 Duszniki-Zdrój

            z dopiskiem:

         „Otwarty konkurs ofert: polityka społeczna”.

           Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju.

           Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

       3.   Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

       4.   Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74 8697676  (Beata Sujak)

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1.  Tryb konkursu to co najmniej 21-dniowy nabór ofert realizacji zadań publicznych w dziedzinie polityki społecznej.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju w sali nr 17,

     o godzinie 10:00. Otwarcie ofert jest jawne.

     Otwarcie ofert obejmuje ogłoszenie:

 1. nazwy podmiotu, który złożył ofertę,
 2. określenie zadania (przedmiot oferty),
 3. podanie wartości proponowanej do realizacji zadania,
 4. terminu wpłynięcia oferty.

      3.  Złożone oferty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym do dnia 10.03.2022 r.  

przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój.

      4.  Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:

            Formalne:

       a)   Czy podmiot jest uprawniony do złożenia oferty?

       b)   Czy oferta jest złożona na właściwym formularzu?

       c)   Czy oferta zawiera wymagane załączniki?

       d)   Czy oferta oraz wymagane załączniki są podpisane przez osoby uprawnione?

      e)   Czy działalność statutowa podmiotu zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącegoprzedmiotem konkursu?    

       f)    Czy oferta jest zgodna z założeniami konkursu?

       g)   Czy oferent posiada wymagany wkład własny (rzeczowy, osobowy, finansowy) i   wynosi nie mniej niż 25% całkowitych finansowych kosztów zadania (łącznie z

                                 dofinansowaniem z innych źródeł).

Oferenci nie spełniający co najmniej jednego z powyższych wymogów formalnych do godz.1500 dnia 08.03.2022 r. zobowiązani są do złożenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oferty.  W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów

w terminie, oferty zostaną automatycznie odrzucone.

Merytoryczne

Kryteria oceny merytorycznejOcena
I Zawartość merytorycznaUzasadnienie priorytetu proponowanego zadaniaIlość uczestnikówZróżnicowanie wiekowe i element integracji  uczestnikówPromocja miasta i  regionu0-50 pkt0-20 pkt0-10 pkt0-10 pkt0-10 pkt 
II. Budżet:Rzetelność i celowość przedstawionego kosztorysu niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem.Adekwatność przewidywanych kosztów do założonych działań i efektów 0-15 pkt1-10 pkt  0- 5 pkt
Właściwe rozliczenie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latachNierozliczenie dotacjiBrak realizacji zadań publicznychWłaściwe rozliczenie dotacji 0 – 2 pkt 0 pkt1 pkt2 pkt
Efekty, charakter i zasięg oddziaływaniaPonadlokalnyRegionalnyOgólnopolski0-10 pkt1 pkt7 pkt10 pkt
Potencjał finansowy:Wysokość wkładu finansowego własnego oraz z innych źródeł0-10 pkt do 25% – 2 pkt. do 35% – 3 pkt do 40% – 4 pkt do 45% – 6 pkt do 50% – 7 pkt ponad 50% -10 pkt
VI. Potencjał realizacyjny:Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje realizatorów zadania w realizacji podobnych przedsięwzięć, kompetencje osób zaangażowanych w realizację zadania.Wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członkówPosiadane zasoby rzeczowe0-13 pkt0-5 pkt  0-5 pkt 0-3 pkt
Suma100 pkt

5.    Na podstawie punktów uzyskanych w ocenie merytorycznej ustalany jest ranking ofert, który decyduje o przyznaniu dotacji.

6.    Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.

7.   Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 7 dni od otrzymania protokołu z oceny merytorycznej ofert.

8.   Kwota przyznanej dotacji może być inna od określonej w ofercie.

      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem zawarcia umowy jest korekta oferty w wyznaczonym terminie.

9.   Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

10. Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o dofinansowaniu oferty.

IX. Wysokość dotacji przekazanych na realizację zadania publicznego pn.

„Polityka społeczna” w ramach otwartych   konkursów ofert: w roku 2021 – 12.000,00 zł

X. Postanowienia końcowe.

    1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju, a także na stronach internetowych www.duszniki.pl oraz bip.duszniki.pl. w zakładkach dla organizacji pozarządowych.

    2. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu każdy oferent zostanie powiadomiony pisemnie.

    3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.                 

    4. W trakcie wykonywania zadania zleconego jak i po zakończeniu jego realizacji Burmistrz lub wyznaczeni przez niego pracownicy zobowiązani są do dokonywania okresowej kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, celowości ponoszonych wydatków, rzetelności i gospodarności; 

    5. Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego   realizacją (m.in. umowy, porozumienia z wolontariuszami, pracownikami społecznymi, oświadczenie o wkładzie rzeczowym).

    6. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

    7. Od rozstrzygnięcia wyników konkursu nie przysługuje oferentowi odwołanie, jednak każdy oferent w terminie 30    dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może zażądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content