Szukaj

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podanie wysokości dotacji na dofinansowanie


Zarządzenie Nr 20 /2024

Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w roku 2024 w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Na podstawie art. 15 ust. 2h  oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz Uchwały nr LXXI/428/23 Rady Miejskiej  w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.”, podaję do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29.12.2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

§ 1

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w roku 2024 wyniosła 180 000,00 zł.

§ 2

Zestawienie zadań, na które zostały przyznane środki:

L p. Nazwa organizacji Nazwa zadaniaKwota dotacjiw zł
1UKS Orlicaul. Sportowa 6, 57-340 Duszniki-ZdrójRozwój sekcji wrotkarskiej i łyżwiarskiej UKS Orlica57 000
2MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójOrganizacja zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Duszniki-Zdrój oraz uczestnictwo w rywalizacji w ramach struktury DOLZPN Wałbrzych35 000
3UKS Muflon,ul. Sprzymierzonych 6,57-340 Duszniki -ZdrójUpowszechnianie narciarstwa biegowego oraz biathlonu wśród dzieci – szkolenie oraz udział w imprezach na nartach biegowych, biathlonie, zgrupowaniu34 000
4MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójProwadzenie szkółki piłkarskiej15 000
5MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójDusznicka lotka  10 000
6MKS „Duszniki-Zdrój”ul. Wybickiego 2A, 57-340 Duszniki-ZdrójPropagowani i rozwijanie biathlonu wśród dzieci i młodzieży21 000
7MKS ZEM POGOŃ Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójOrganizacja obozu sportowego 3 500
8PTTK oddział Ziemi Kłodzkiej Koło terenowe „Ducha gór Liczyrzepy”, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój  Wspieranie działań i inicjatyw w zakresie obsługi ruchu turystycznego (50-lecie)  2 500
9PTTK oddział Ziemi Kłodzkiej Koło terenowe „Ducha gór Liczyrzepy”, ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-ZdrójOrganizacja imprez turystycznych2 000
Razem180 000 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. siedzibie Urzędu Miasta w Dusznikach- Zdroju (tablica ogłoszeń),
  3. na stronie internetowej – www.duszniki.pl

§ 5

Zarządzenie podlega doręczeniu wszystkim oferentom, którzy złożyli oferty w konkursie.

                                                                                                         p.o. Burmistrz Miasta

                                                                                                            /-/ Grzegorz Jung

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content