Szukaj

Zima w mieście – obowiązek utrzymania czystości i porządku

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy o obowiązku zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie chodników położonych wzdłuż posesji, spoczywającym na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości. Obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości jest oczyszczenie chodnika przy posesji ze śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich na jego skraju od strony jezdni. Jednocześnie zabrania się wyrzucania wyżej wymienionych nieczystości na jezdnię, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.

DZK pomoże w odśnieżaniu

Istnieje możliwość podpisania odpłatnej umowy z Dusznickim Zakładem Komunalnym na świadczenie usług w powyższym zakresie, co pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek poświęcony na zimowe utrzymanie chodników przylegających do nieruchomości, a także zwolni od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia zaistniałe na obsługiwanym przez nas terenie.

Odbiór popiołu

Popiół z domowych palenisk należy gromadzić w workach do tego przeznaczonych i umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane lub gromadzić przy pojemnikach na odpady zmieszane (worki powinny być zawiązane). Jego odbiór w okresie zimowym odbywa raz w tygodniu zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych. Zapotrzebowanie na worki można zgłaszać bezpośrednio w siedzibie Dusznickiego Zakładu Komunalnego przy ul. J. Słowackiego 32A, telefonicznie pod numerem 748 627 632 lub mailowo na adres dzk@duszniki.pl. Worki są bezpłatne.

Odśnieżanie ulic

Wraz z opadami śniegu pojawia się problem odśnieżania dróg. Za stan ulic odpowiada Dusznicki Zakład Komunalny. Kiedy widzicie, że droga jest nieprzejezdna prosimy o kontakt pod numer 748 627 632. Numer dostępny jest przez 24 godziny na dobę. Jeśli zaobserwujecie jakiekolwiek zagrożenie spowodowane złym stanem dróg lub chodników w okresie  zimowym, niezwłocznie poinformujcie o tym Dusznicki Zakład Komunalny, tel. 748 627 620 lub Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju, tel. 748 697 669. info. DZK

Za przejezdność drogi W. Polskiego od Papierni przez Stalowy Zdrój (dawn. Blachownia) do Zieleńca oraz drogi ul. Dworcowa (od skrzyżowania z DK 8) do  Łężyc odpowiada  Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku/Obwód Drogowy nr 1 w Sczytnej tel. 74 868 01 80, 74 868 33 87, 601 629 153.

Za utrzymanie Drogi 389 Zieleniec odpowiedzialna jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei DSDiK. Obwód drogowy Lądek Zdrój tel. 74 814 65 97,  609 990 928

Za utrzymanie Drogi krajowej nr 8 w granicach miasta odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedziba Rejonu w Kłodzku tel. 74 867 22 62-63 wew. 13.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content