Szukaj

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju otwarty jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem interesanta, który dostępny jest poniżej.
Skróci i ułatwi on załatwianie większości spraw.

Joanna Szewczyk

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Pok nr 9 / I piętro
Tel. 74 869 76 65
e-mail: usc@duszniki.pl

Monika Kuchejda

Inspektor ds. obywatelskich

Pok nr 9 / I piętro
Tel. 74 869 76 66
e-mail: sco@duszniki.pl

Szanowni Jubilaci!

Szanując prawo do prywatności mieszkańców miasta oraz respektując rozporządzenie o  ochronie danych osobowych, działania zmierzające do wystąpienia, o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania.

Jeśli pragniecie podzielić się swoją radością szczęśliwego pożycia małżeńskiego w swoją kolejną rocznicę ślubu i stać się przykładem dla tych wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają  nową drogę życia, z przyjemnością  będziemy gościć Państwa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju lub odwiedzimy Was w domu. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału  w uroczystości jubileuszowej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Jest też możliwość otrzymania  medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które  przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody. W  ramach wieloletniej praktyki wypracowanej pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim a Urzędem Miasta w Dusznikach-Zdroju zgłoszenia jubileuszu osób zamieszkałych na terenie naszego miasta, dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju. Załatwienie sprawy trwa ok. 8 miesięcy od momentu dokonania zgłoszenia. Medale, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręcza Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój.

Osoby uprawnione do zgłoszenia jubileuszu:

 • osoby, których jubileusz dotyczy;
 • członkowie rodziny Jubilatów;
 • inne osoby znające Jubilatów, które wskażą wymagane do zgłoszenia jubileuszu dane.

Sposoby zgłoszenia jubileuszu:

 • pocztą tradycyjną – na adres Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 6 57-340 Duszniki-Zdrój;
 • drogą mailową – na adres usc@duszniki.pl.
 • Zgłoszenia na stronie BIP lub w USC,

Serdecznie zapraszamy Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

Miejsce złożenia dokumentów/forma załatwienia sprawy:

Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun  lub kurator.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba  bezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobiera się odciski palców od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, z wyłączeniem osoby: która nie ukończyła 12 roku życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba),
który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku, zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Uwagi:

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.

Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:

 1. uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
 2. składanie podpisu osobistego;
 3. potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

 • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu;
  2. ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złoży wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba
  3. ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, która złożyła wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.
 • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 • Zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Kurator lub opiekun posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, oraz o ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie.

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w 4 przypadkach:

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;
 4. Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na: 
  • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

Opłaty: Dowody są wydawane bezpłatnie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:  30 dni

Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
  Uwaga!!!
  formularz pdf musi być wydrukowany bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji – druk bez marginesów! (w opcjach  drukowania ustaw: brak skalowania strony), w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku
  • Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego.
  • Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
   Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice.
  • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.
  • Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego. (proszę wcześniej o kontakt telefoniczny w celu ustalenia dnia i godziny odbioru)

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (dotyczy choroby i niepełnosprawności i innej niedającej się pokonać przeszkody);
 2. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 1. nie ukończyła 5 roku życia;
 2. ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

 1. sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
 2. zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;
 3. przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba), o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba). 

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
 2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
 3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;
 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Wnioski:

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego
formularz_zgloszenia_nieuprawnionego_wykorzystania_danych_osobowych
formularz_zgloszenia_utraty_lub_uszkodzenia_dowodu_osobistego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok. 9
tel. +48 74 8697665

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
  2.  Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński na terenie Polski nie muszą przedkładać swoich odpisów, jednakże ich odpisy muszą znaleźć się w Systemie Rejestrów Państwowych. W związku z tym przed planowanym zgłoszeniem się do USC w celu podpisania zapewnień, należy uprzednio skontaktować się z urzędem stanu cywilnego (z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodniowym) celem wskazania swoich danych, które umożliwią ustalenie aktów niezbędnych do przygotowania dokumentów przedślubnych. Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich uzyskania. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Opłata skarbowa wynosi :

– sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

– jeśli małżeństwo ma być zawarte poza lokalem usc należy złożyć wniosek wraz z dodatkową opłatą – 1000 zł

Załącznik: wniosek ślubu poza lokalem USC.docx(docx 19.36 KB)

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
w
 Banku Spółdzielczym  – obok Urzędu lub przelewem.

Inne informacje:

Termin zgłoszenia zawarcia małżeństwa, data zawarcia:

Minimum 1 miesiąc przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego.
Termin zawarcia małżeństwa ustalany jest po złożeniu osobistego zapewnienia (czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi miesiąc, nie licząc dnia zgłoszenia)
Bieg ustawowego terminu rozpoczyna się z chwilą podpisania zapewnienia.

1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście.
2. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona całkowicie.
3. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
4. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika, wówczas należy dostarczyć prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek osób zainteresowanych Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Podstawa prawna

art. 1– 15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz. U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
art. 76 ustawy z dnia 28 listopada 2014roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2016, poz.2064 ze zm.)

_____________________

Zawarcie małżeństwa – ślub konkordatowy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 W ciągu 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa, duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa kierownikowi USC miejsca zawarcia małżeństwa. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego,
ul. Rynek 6, pok.9,
tel  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat. 
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. 

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi  :

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego. 
Jeżeli ślub odbędzie się poza Dusznikami, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych  (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC we Wrocławiu zaświadczenie wydawane jest od razu. Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Dusznikach-Zdrojuu drogą mailową na adres usc@duszniki.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać : dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego.

Tryb odwoławczy:

 Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

– art.1-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(tj.Dz.U. z 2017r., poz.682 ze zm.),
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.z 2016r., poz.2064 ze zm.)
– art. 10 konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r (Dz. U. 1998 Nr 51 poz. 318) 

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do wglądu
 2. Nupturienci składają osobiście, pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jeśli akty stanu cywilnego dot. nupturientów nie są sporządzone w USC Duszniki-Zdrój wówczas kierownik USC wystąpi do właściwego urzędu celem ich wprowadzenia do rejestru stanu cywilnego. Podpisanie zapewnienia może odbyć się po uzyskaniu aktów stanu cywilnego dot. nupturientów.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe  w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 1. dokument stwierdzający tożsamość
 2. odpis aktu urodzenia,
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 4. dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego  składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

___________________

Zawarcie Małżeństwa – ślub za granicą

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą  kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński.

Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok.9
tel.+48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Obywatel polski lub cudzoziemiec, którego –  zgodnie z przepisami ustawy Prawo prywatne międzynarodowe – możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. 
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat

Uwagi:
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  powinna przede wszystkim zwrócić się do  urzędu właściwego ze względu na miejsce planowanej uroczystości  celem zasięgnięcia informacji nt. dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego.

Obywatele polscy przebywający poza granicami RP o wydanie zaświadczenia mogą ubiegać się za pośrednictwem konsula RP. Tam uzyskają niezbędne informacje oraz uiszczą należne opłaty bez konieczności przyjazdu do Polski. 

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 38 zł. 

Bank Spółdzielczy Kłodzko Oddz. Duszniki-Zdrój
60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Kod SWIFT banku: S.W.I.F.T.COD POLUPLPR PL

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Osobom, których akty urodzeń/małżeństw/zgonów współmałżonków znajdują się w USC w Dusznikach-Zdroju oraz osobom, których wszystkie w/w akty stanu cywilnego zostały przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego zaświadczenie wydawane jest od razu.

Osobom, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innym USC zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia jego wydania.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia, że obywatel polski zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2016r., poz.2064 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
W celu uzyskania zaświadczenia osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo za granicą  jest obowiązana:

 1. złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego możność zawarcia związku małżeńskiego
 2. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 3. jeżeli nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w RP, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego  lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 4. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 5. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
 6. podać dane przyszłego małżonka: nazwisko, imię (imiona), płeć, miejsce i datę urodzenia, obywatelstwo oraz nazwisko rodowe

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Rejestracja zgonu osoby następuje w urzędzie stanu cywilnego na terenie działania którego miał miejsce fakt zgonu.   

Rejestracja zgonu osoby zmarłej w Dusznikach-Zdroju  ul. Rynek 6 , pok.9 tel.  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

 • małżonek lub dzieci zmarłego
 • najbliżsi krewni lub powinowaci

Opłaty:

 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł, za wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, które zwolnione są z opłaty skarbowej.

Sporządzenie aktu zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu  wydawane po rejestracji są wolne od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.

Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Opracowanie dokumentacji zajmuje ok. 30 minut. 
Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Tryb odwoławczy:
Nie występuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1741 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • paszport osoby zmarłej – jeśli był ważny w chwili zgonu
 • pełnomocnictwo – jeśli osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu działa przez pełnomocnika

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie.

Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.

Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania mieszkającym w Dusznikach-Zdroju Jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest powiadomienie ( na piśmie-wniosek w załączeniu )  Urzędu Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju. Zgłoszenia można dokonać osobiście  u Kierownika USC  i uzgodnić formę uroczystości.  

Uwagi:
Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Termin i szczegóły organizacji uroczystości wręczenia medali należy uzgadniać osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju bezpośrednio z Kierownikiem USC

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Prosimy o pisemne wyrażenie swojej woli w sprawie wszczęcia procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (czas trwania  od 6 do 8 miesięcy), a o  szczegółach zorganizowania uroczystości proszę o osobisty kontakt.

Zadania związane z nadawaniem orderów i odznaczeń wykonuje Kancelaria Prezydenta RP.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późń. zm.)
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 227, poz. 2743 z późń. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6, pok9, tel. +48 74 8697665, 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz. 1306)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
1.  przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • wniosek o nadanie  numeru PESEL
 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie
 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych  przepisów wniosek o nadanie numeru PESEL

 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Wnioski:
wniosek_Pesel

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Dowolny Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia.
  Załącznik: wniosek-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego
 2. Jeśli dokument podlega opłacie skarbowej – należy załączyć do wniosku oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa

– wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego – 33 zł
– wydanie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego – 22 zł
– wydanie skróconego odpisu aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł

– wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego
danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(tj. Dz.U. 2018, poz.1044)

Wpłatę należy dokonać na nr konta Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

W Banku Spółdzielczym obok Urzędu lub przelewem.
Oryginał dowodu wpłaty należy dostarczyć do USC wraz z wnioskiem.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia, został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U.z 2018, poz.2224)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 204),

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego ( Dz. U. z 2015 r., poz. 225),

ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2018, poz.1044).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC w Dusznikach-Zdroju, przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

INNE INFORMACJE

Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:

– skrócony

– zupełny

– skrócony na druku wielojęzycznym

Osobą uprawnioną do uzyskania odpisu aktu lub zaświadczenia jest:

– osoba, której akt dotyczy

– jej wstępni – rodzice, dziadkowie

– jej zstępni – dzieci, wnuki

– jej rodzeństwo

– współmałżonek

Odpisy i zaświadczenie wydaje się również na wniosek:

– sądu

– organu państwowego

– innych osób, które udokumentują  interes prawny

– osoby posiadającej pełnomocnictwo

Odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego

Odpisy aktu stanu cywilnego lub zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego, czyli pliki elektroniczne, są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność tego dokumentu, dlatego też może on być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej (w sprawach prowadzonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej), gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

W przypadku wydrukowania takiego odpisu, traci on walor dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej. Nie można posługiwać się (wprowadzać do obrotu prawnego) wydrukowanym odwzorowaniem graficznym tego dokumentu. Odpis wydany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłany jest wnioskodawcy na skrzynkę na platformie ePUAP.

Wielojęzyczne odpisy skrócone można uzyskać tylko w postaci papierowej.

Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Wymeldowanie w trybie administracyjnym z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące lub uchylenie zameldowania

 Wymagane dokumenty

 1. Podanie ze szczególnym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wykazania bezprawności dokonanego zameldowania; podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie
 2. Oryginał dokumentu (do wglądu) potwierdzającego tytuł prawny do lokalu z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu), którego kserokopię należy dołączyć do akt sprawy
 3. Dowody i oryginały dokumentów (do wglądu) potwierdzających fakty opisane w podaniu ( świadkowie, sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji przez komornika),których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy
 4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
 5. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za przedłożenie pełnomocnictwa, w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika

Opłaty

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej
 2. 17 zł – opłata skarbowa za przedłożenie pełnomocnictwa gdy strona działa przez pełnomocnika (w przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – opłaty skarbowej nie pobiera się)

Opłatę skarbową należy wnieść gotówką w kasie Urzędu lub  na następujący rachunek bankowy

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Dusznikach0Zdroju ul. Rynek 6, pok. 9 tel. 748697665

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające na złożeniu wyjaśnień przez strony, przesłuchaniu świadków wskazanych przez strony lub powołanych z urzędu, informacjach uzyskanych od organów Policji, Sądów, Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu oględzin lokalu i innych)

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody  Dolnośląskiego  za pośrednictwem  Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2015 r., poz. 388)
 • Ustawa 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1628 ze zm.) 

Informacje dodatkowe

 1. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy prowadzi postępowanie o wymeldowanie na wniosek właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do niego
 2. Na podstawie art. 35 ustawy o ewidencji ludności organ gminy może wszcząć z urzędu postępowanie o wymeldowanie po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i niedopełnieniu obowiązku wymeldowania się.

Powrót

Załączniki

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 1. Pobrać, wydrukować i wypełnić druk Zgłoszenie pobytu stałego
 2. Należy pamiętać o:
  a. dowodzie osobistym lub paszporcie,
  b. dokumencie potwierdzającym tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale),
  c. pisemnym pełnomocnictwie, jeżeli czynność ma zostać dokonana przez pełnomocnika
 3. Udać się do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju przy ul. Rynek 6 i dokonań czynności zameldowania.
 4. Odebrać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Jeżeli lokal, w którym ma zostać dokonany meldunek jest własnością innej osoby, wówczas przy dokonywaniu czynności wymagana jest również jej obecność.

Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa, urodzenia , zgonu  sporządzonego za granicą składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu może być złożony do konsula, który następnie prześle wniosek do USC wybranego  przez wnioskodawcę.

W Dusznikach-Zdroju jest to:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 6 , pok.9 tel.
tel. +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Treść zagranicznego aktu małżeństwa odtwarza się, jeżeli według prawa miejsca sporządzenia dokumentu stanowi on akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub związane z poważnymi trudnościami.

Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego aktu małżeństwa może złożyć:

 • osoba, której dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa dotyczy
 • inna osoba ze względu na interes prawny

Uwagi:
Po odtworzeniu aktu  kierownik USC wydaje wnioskodawcy odpis zupełny.

W sprawach odtworzenia zagranicznego aktu małżeństwa strona może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP. 

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego aktu  – 39 zł
 • za pełnomocnictwo – 17 zł

Opłatę uiszcza się w chwili składania wniosku i dokumentów, na tym samym stanowisku, gotówką.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o odtworzenie aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu ze wskazaniem powodów, dla których  uzyskanie odpisu aktu małżeństwa jest  niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami
 • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą lub jego uwierzytelniona kopia; uwierzytelnienia może dokonać polski konsul lub znajdujące się w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, w którym dokument został wystawiony
 • jeśli dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa za granicą nie zawiera informacji o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć oświadczenia takie w składanym wniosku o odtworzenie lub w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, w tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

W Dusznikach-Zdroju jest to: Urząd Stanu Cywilnego , ul. Rynek 6 , pok.9 , tel. +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej:

 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012r.Dz.U.poz. 1282).

Opłatę skarbową przelewem na konto urzędu:  Urząd Miasta  w Dusznikach-Zdroju  60 9523 1011 0200 0329 2002 0003
Wymagane dokumenty :

1. Wniosek  wg wzoru określonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz.U. 2015, poz.194 ze zm.) – wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_stanie_cywilnym

2. Dowód osobisty lub paszport (do okazania)

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
art.49 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz.U. 2018r, poz.2224 ze zm.)

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

W Dusznikach-Zdroju  jest to: USC ul. Rynek 6 , pok.9 , tel  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy –  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego                                                                                                         Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o zmianę imienia lub nazwiska
2. zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub nazwiska dziecka oraz zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat. Zgoda może być złożona w obecności kierownika USC lub przed konsulem RP bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli jedno z rodziców jest pozbawione władzy rodzicielskiej należy dostarczyć postanowienie sądu. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do władzy opiekuńczej – wówczas należy dostarczyć postanowienie sądu.
3. opłata skarbowa

Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska – 37 zł

Bank Spółdzielczy Kłodzko oddz. Duszniki-Zdrój

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003

Kod SWIFT banku : S.W.I.F.T COD POLUPLPR PL

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz.U. 2016, poz.10 ze zm.)

Inne dane:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc Osoby zamieszkałe za granicą wniosek mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP .
2. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczy zmiany:
– imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka
– na imię lub nazwisko używane
– na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
– na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada
3. Wniosek o zmianę nazwiska nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska każdy ze współmałżonków powinien złożyć osobny wniosek wraz z załącznikami.
5. Jeżeli zmiana nazwiska ma objąć dziecko, które ukończyło 13 lat – potrzebna jest również jego zgoda.
6. Gdy o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka wystąpi jedno z rodziców, drugi rodzic – musi wyrazić zgodę, chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.
7. Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Wnioski:
wniosek o zmine nazwiska dla dziecka
wniosek – zmiana nazwiska dorosły z dziećmi
wniosek zmiana nazwiska dorosły

Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

W Dusznikach-Zdroju  to jest : Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 6 , pok.9  tel. +48 748697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba, która zawarła małżeństwo za granicą może transkrybować zagraniczny ak  tj. przenieść go do Systemu Rejestru Państwowego.

Z wnioskiem o transkrypcję może wystąpić także inna osoba, która wykaże w tym interes prawny.  
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika. 

Wymagane dokumenty:

Akt urodzenia

1. Oryginalny zagraniczny akt urodzenia dziecka (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z rodziców dziecka jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Informacja rodziców dziecka odnośnie ich stanu cywilnego w momencie urodzenia dziecka oraz o pochodzeniu dziecka
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
– tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
– tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
– polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
7. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osoby, której akt dotyczy (przy małoletnim dziecku na wniosek rodziców) dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Akt małżeństwa

1. Oryginalny zagraniczny akt małżeństwa (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli jedno z małżonków jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia obcokrajowca
3. Informacja nt. stanu cywilnego w momencie zawarcia małżeństwa oraz usc, który sporządził poprzedni akt
4. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
– tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
– tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
– polskiego konsula.
5. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
7. Jeśli małżonkowie nie dokonują wpisania aktu małżeństwa osobiście, wówczas mogą udzielić pełnomocnictwa
8.Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

Akt zgonu

1. Oryginalny zagraniczny akt zgonu (może być na druku wielojęzycznym)
2. Jeśli zmarły jest obcokrajowcem należy załączyć akt urodzenia cudzoziemca
3. Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
– tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
– tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
– polskiego konsula.
4. Wniosek o wpisanie do polskiej księgi aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 

Opłaty::

 • za odpis zupełny aktu małżeństwa po dokonaniu transkrypcji – 50 zł, 
 • za odpis zupełny aktu małżeństwa wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia – 39 zł. 
 • od pełnomocnictwa – 17 zł –  wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Bank Spółdzielczy Kłodzko oddz. Duszniki-Zdrój

60 9523 1011 0200 0329 2002 0003 

kod SWIFT banku : SW.I.F.T  COD POLUPLPR PL 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o transkrypcję aktu małżeństwa załatwiane są niezwłocznie; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.

Po transkrypcji aktu małżeństwa wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu 

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie dokonania transkrypcji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U. z 2018, poz.2224 ze zm.)

Ważne informacje:

 1. Akt nie zawierający wszystkich danych wymaganych w świetle prawa polskiego nie będzie posiadał pełnej mocy dowodowej. Wobec tego na wniosek osoby, której akt dotyczy/osoby posiadającej interes prawny lub faktyczny, akt winien być uzupełniony zgodnie z art.37  prawa o aktach stanu cywilnego. Podstawę uzupełnienia aktu stanowią inne akty stanu cywilnego, akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego prowadzone dla tego aktu i inne dokumenty mające wpływ na stan cywilny. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego i jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze dot. tej osoby lub jej wstępnych.

 2. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dot. obywateli RP posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik USC może, na wniosek osób, których akt dotyczy dostosować pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji

 3. Dokumenty stanowiące podstawę wpisania zagranicznego aktu do polskich ksiąg oraz sprostowania/uzupełnienia – nie podlegają zwrotowi. 

 1. Wpisanie aktu urodzenia nie skutkuje czynnościami dokonywanymi z urzędu tj. zameldowaniem i  nadaniem numeru ewidencyjnego PESEL osoby, której akt dotyczy

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

W Dusznikach-Zdroju :
Urząd Stanu Cywilnego  ul. Rynek 6 , pok.9 tel. + 48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Rozwiedziony małżonek

Uwagi:
W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Opłaty:
opłata skarbowa:

 • za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł

Opłatę uiszcza się na miejscu, gotówką, w chwili składania oświadczenia.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w USC w Dusznikach-Zdroju oraz wniosek osoby, której akt małżeństwa  został już przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego zostanie zrealizowany od razu. Wniosek osoby, której akt małżeństwa znajduje się w innym urzędzie stanu cywilnego zostanie zrealizowany w terminie do 10 dni. 

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 788)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Właściwym do sprostowania lub uzupełniania aktu stanu cywilnego jest kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt.

W Dusznikach-Zdroju jest to: Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek 6 , pok.9 tel.  +48 74 8697665

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy
 • inna osoba, która ma w tym interes prawny
 • prokurator

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Uwagi:
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego – sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd.
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby.
Uzupełnienia aktu zgonu dokonuje sąd, jeżeli akt zgonu nie zawiera daty lub godziny zgonu, a dane te nie wynikają z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego stanowiących podstawę sporządzenia aktu zgonu.

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek – 39 zł
 • od pełnomocnictwa – 17 zł –  wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wnioski o sprostowanie/uzupełnienie załatwiane są bez zbędnej zwłoki; jeżeli jednak załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia podania.
Po sprostowaniu/uzupełnieniu aktu stanu cywilnego wnioskodawca otrzymuje odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o sprostowanie/uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa; pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy
 • wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
 • w zależności od okoliczności sprawy wnioskodawca może zostać poproszony o przedłożenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych

Dokumenty w języku obcym składa się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium RP dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium RP.  

Nie wymagają tłumaczenia odpisy skrócone aktów urodzeń, małżeństw i zgonów na drukach wielojęzycznych wystawione zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzoną w Wiedniu 8 września 1976 r.

Wnioski:
wniosek o uzupełnienie aktu zgonu
wniosek o uzupełnienie aktu małżeństwa

wniosek o uzupełnienie aktu urodzenia
wniosek o sprostowanie aktu zgonu

wniosek o sprostowanie małżeństwa

wniosek o sprostowanie aktu urodzenia

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego w Dusznikach-Zdroju ul. Rynek 6 , pok.9 , tel. 74 86976 65 tel.74 8697666

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby i jednostki organizacyjne

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom (art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 388):

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim)
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu
 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek wymienionych podmiotów złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Dane mogą być też udostępnione osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny oraz innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów (art. 46 ust. 2 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności -tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 388).

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby 31 zł
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

 Opłaty można wnieść w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju 18 9523 0001 0200 0329 2002 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 783)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców albo z rejestru zamieszkania cudzoziemców
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika)
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

Wnioski:

wniosek_o_udostepnienie_danych_rejestr_mieszkancow_pesel_lipiec2019
Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszka_ców oraz rejestru PESEL 2019 forma edytowalna

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content