Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z póź. zm.) o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku […]

Otwarty konkurs dla NGO – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki Read More »